Pangajaran Nulis Surat Basa Sunda


Struktur Surat
TITIMANGSA,
Conto: Jakarta, 12 April 2011
TUJUL SURAT
Conto: Kahatur A Heriawan
di Kota Kembang
Salam bubuka,
Assalamu’alaikum Wr.Wb.,
salam hormat,
salam sono, jst.
BUBUKA SURAT (Pada/Paragraf),
Conto: Hey, Andi kumaha damang?...tos lami urang teu tepang...
Patali sinareng bade sumpingna sasih saum.....
Ngalangkungan ieu serat....
Ngawaler serat anu dikintun ku saderek ping....sasih...taun
jst
EUSI SURAT/paragraf EUSI,
Conto: Ku hal eta sim kuring ngulem saderek kanggo ngluuhan ieu acara....
insyaallah engke upami dinten pere sakola abdi bade wangsul....
Najan beurat wayahna hubungan urang mung dugi ka dieu...
Penutup surat/paragraf penutup,
Contoh: Ned, surat kuring sakieu we heula nya.....
Mung sakieu anu didugikeun ku abdi saparakanca....
hatur nuhun kana perhatosanana....
jst,
SALAM PANUTUP,
Conto: Wassalamu’alaikum Wr.Wb.,
salam sono salamina,
salam
cag,
h. IDENTITAS NU NGIRIM
Conto: Sobat Anjeun,
Aisyah
Hormat abdi,
..........
Asmana,
...........
Girang serat
.................
Pupuhu...
.......................Conto surat resmi Bahasa Sunda (sOK LERESKEUN STRUKTURNA...teras robah sakumaha nu didipikahoyong ku hidep!)
==========================================================================
ORGANISASI SISWA INTRA SEKOLAH
SMK KOMPUTER ABDI BANGSA
Jl. Siliwangi No.123 Cibadak
=========================================================================
9 September 1999
Nomer : 09/OSIS/IX/1999
Lampiran : -
Perkawis : Uleman
Kahatur
Rengrengan pangurus OSIS
di Cibadak
Assalamu'alaikum warrohmatullahi wabarakatuh
Dina Raraga tatahar enggoning mieling tur ngareuah-reuah poe Kamerdekaan, sim kuring ngalulungsur Saderek kanggo ngaluuhan gempungan anu baris dilaksanakeun:
dinten : Jum'at
tabuh : 09:09 dugi ka rengse
tempat : rohangan 09
Ku kituna, pamugi saderek kersa sumping dina waktosna.
Hatru nuhun
Wassalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.
Pupuhu
Girang serat
Teuku Ievan Dekvanzurat Pribadi Basa Sunda (Mangga sampurnakeun strukturna, tambihan deui bubuka, eusi sareng panutup sakumaha nu diperlukeun!)
Sukabumi, 12 April 2013
Kahatur
Shinta Dewi
Di Jakarta
Sareng hormat,
Juned kumaha damang? Nuhun upami damang mah. Abdi oge dina danget ieu mah teu kirang sawios-wios.
Nu mawi abdi nyerat teh bade ngawartosan, rehna minggu payun abdi sakulawargi bade ka Jampang. Upami teu aya pambengan, abdi bade ka bumi Juned. Abdi teh hayang dianteur pakanci ka Ujung Genteng.
Sakieu bae serat ti abdi. Mugi-mugi urang tiasa tepang minggu payun. Hatur nuhun.
Hormat abdi,
Primus